Bệnh xá tại Gia Lai

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN [...]

Trạm y tế xã ia tiêm