Số điện thoại Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông CS TP.Hồ Chí Minh

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực Bưu chính viễn thông, Điện tử, Tin học và Quản trị kinh doanh ở các bậc Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; Thực hiện chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ phục vụ nhu cầu phát triển ngành Bưu chính viễn thông và của xã hội.

Ngoài ra, Cơ sở tiến hành các hoạt động nghiên cứu về chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển mạng lưới và dịch vụ Bưu chính viễn thông, về tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh, về khoa học – công nghệ, thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ để phục vụ nhu cầu phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Cơ quan Nhà nước và Xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo cho các cơ quan, đơn vị ngoài Tổng công ty, phục vụ nhu cầu đa dạng hóa của xã hội.
Tiến hành các hoạt động dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ, tham gia thẩm định về mặt khoa học công nghệ các dự án công trình của Tổng công ty, của Nhà nước và các thành phần kinh tế, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, giám định, đo lường chất lượng thiết bị sản phẩm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Điện tử và Tin học.

Cơ sở có 5 khoa đào tạo, bao gồm: Khoa Điện tử 2; Khoa Viễn thông 2; Khoa Công nghệ thông tin 2; Khoa Quản trị kinh doanh 2; Khoa Cơ bản 2. Các khoa thực hiện chức năng đào tạo trong lĩnh vực khoa học Cơ bản, Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing.  • Quản trị kinh doanh  • Kế toán – Kiểm toán  • Quản trị nhân sự – Quản trị văn phòng  • Marketing – Quảng cáo – Quản trị thương hiệu  • Phần mềm  • Mạng máy tính và truyền thông  • An ninh mạng – An toàn thông tin  • Kỹ thuật thương mại điện tử  • Kỹ thuật điện – điện tử  • Công nghệ đa phương tiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *