Số điện thoại Trung tâm ngoại ngữ ĐH Sư phạm TPHCM CN3 – CS Nguyễn Tri Phương

Trung tâm Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 36/QĐ-ĐHSP ngày 02/01/1992 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP.HCM và hoạt động theo Quy chế được ban hành theo Quyết định 230/QĐ-ĐHSP của Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP.HCM. Căn cứ theo quy chế này, Trung tâm có các chi nhánh trực thuộc đặt tại các địa chỉ theo quyết định của Hiệu trưởng (Điều 2.3).  • Tiếng Anh  • Tiếng Nhật  • Tiếng Trung Quốc  • Tiếng Pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *