Số điện thoại Trường đại học Cảnh Sát Nhân Dân CS Thủ Đức

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (T48) trực thuộc Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân có trách nhiệm đào tạo cán bộ Cảnh sát nhân dân có trình độ đại học và sau đại học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát nhân dân và của Bộ công an; là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng Công an nhân dân.

NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG

1. Đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học về các lĩnh vực khoa học; phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm nhập trật tự xã hội; quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; quản lý hành chính về trật tự xã hội; quản lý và cải tạo phạm nhân; cảnh sát vũ trang và các lĩnh vực về luật học cho lực lượng Cảnh sát nhân dân theo quy chế văn bằng của Nhà nước và quy định của bộ trưởng.

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cho lực lượng Cảnh sát nhân dân; có trách nhiệm cử giảng viên giảng dạy cho các trường Công an nhân dân và cho các trường ngoài ngành theo quy định của Bộ trưởng.

3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát cho các nước Lào, Cămpuchia theo đúng quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng.

4. Chủ trì nghiên cứu xây dựng phương hướng, kế hoạch, biện pháp tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân báo cáo Tổng cục trưởng để trình bộ trưởng quyết định và tổ chức thực hiện.

5. Nghiên cứu, đề xuất và báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trình Bộ trưởng ban hành mục tiêu, chương trình các ngành học thuộc từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an ban hành và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm của bộ.

6. Nghiên cứu biên soạn và đưa vào sử dụng các loại giáo trình, tài liệu phục vụ dạy học sau khi được thẩm định theo quy định của Bộ trưởng; tổng kết kinh nghiệm về các mặt công tác giảng dạy, học tập, quản lý ; hoàn thiện, đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, gắn quá trình đào tạo của trường với thực tiẽn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân.

7. Nghiên cứu các đề tài khoa học về khoa học giáo dục , về phương pháp đào tạo và tổ chức quá trình dạy học của Trường; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu các đè tài khoa học về hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an, khoa học lý luận Nhà nước về trật tự an toàn xã hội , về phòng ngừa, điều tra các tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và các vi phạm pháp luật khác theo kế hoachj đuợc giao và phân công của Bộ trưởng.

8. Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức công tác tuyển sinh, chiêu sinh theo phân cấp của Bộ trưởng; tổ chức quá trình đào tạo, công nhận và cấp bằng tôt nghiệp cho học viên theo quy chế của Nhà nước và quy định của Bộ trưởn; điều động học viên ra trường theo chỉ tiêu, kế hoạch của Bộ trưởng.

9. Đề xuất với Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân để báo cáo Bộ trưởng quyết định công nhận cán bộ lãnh đạo, cán bộ khoa học có học hàm, học vị, cán bộ nghiệp vụ trong ll Công an nhân dân làm giáo viên kiêm nhiệm và mời các chuyên gia, cán bộ khoa học ngoài ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo nhiệm vụ của Trường.

10. Tổ chức thực hiện các chế độ công tác, điều lệnh nội vụ; quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học viên theo phân cấp của Bộ trưởng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ đã được bộ Trưởng quy định .

11. Quản lý tư liệu giáo khoa và tổ chức công tác thông tin khoa học phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

12. Thực hiện các mặt công tác hậu cần, y tế, bảo vệ cơ quan và các mặt công tác khác của Trường; tổ chức quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất vốn đầu tư của Trường theo quy định của Bộ trưởng; nghiên cứu đề xuất, tổ chức mua sắm, cấp phát quản lý và sử dụng thiết bị kỹ thuật, đồ dùng dạy học phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, học viên theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng

13. Thực hiện hợp tác quốc tế, hợp tác với các ngành, các trường ngoài ngành Công an về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát nhân dân và nghiên cứu khoa học theo quy định của Bộ trưởng

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng của Trường do Bộ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân giao.  • Quốc phòng – Quân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *