Số điện thoại Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM tiền thân là Trường vẽ Gia Định, được thành lập năm 1913. Sau nhiều lần thay đổi tên gọi và đạt được nhiều thành tích nổi trội, vào ngày 29/9/1981, trường đã chính thức được mang tên Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM cho đến ngày nay.

Trong suốt 100 năm qua, thầy trò Trường vẽ Gia Định trước đây – Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM ngày nay không ngừng phấn đấu giảng dạy, học tập và đã kế thừa, bảo tồn và phát huy tốt truyền thống nghệ thuật dân tộc cũng như tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM là đơn vị sự nghiệp giáo dục, trực thuộc Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực mỹ thuật ở bậc trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và sáng tác những tác phẩm mỹ thuật thuật phù hợp với các ngành đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam.  • Thiết kế – Đồ họa  • Mỹ thuật  • Thiết kế – Mĩ thuật công nghiệp  • Sư phạm mỹ thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *